سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

بازدید معاون آموزشی سرکار خانم وفادار
معاون فناوری سرکار خانم قربان نژاد
معاون اجرایی سرکار خانم حسینی
مشاور سرکار خانم رمضانیان


تاریخ انتشار: 1402/01/06

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب