سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

1. ثمین فولادی: آموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

2. فاطمه مهربان : علوم تربیتی | دانشگاه الزهرا (س) تهران | روزانه

3. طاهره مقنی مزرعه آخوندی : جامعه شناسی | دانشگاه فردوسی مشهد

4. زهره حسنی : گرافیک | آموزشکده فنی حرفه ای دختران سبزوار | روزانه

5. یاسمن پر هنر : زبان و ادبیات فارسی، روزانه، بجنورد

6. فاطمه زنده دلان خادمانلو: اقتصاد | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه

7. فائزه روشندل : روانشناسی | دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم

8. فاطمه ابراهیمی : زبان و ادبیات عرب | دانشگاه فردوسی مشهد، نوبت دوم

9. فاطمه زارعی اسلامی : فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم

10. زهرا رضوی : مدیریت دولتی | دانشگاه بیرجند | نوبت دوم

11. زهرا احمدی : جامعه شناسی | دانشگاه نیشابور | نوبت دوم 

12. حدیث افخمی : مدیریت بازرگانی | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

13. ملیکا باقرزاده گلمکانی : مدیریت مالی | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

14. زهرا براتی مارشک : علوم تربیتی | موسسه غیر انتفاعی آرمان رضوی | ویژه خواهران | مشهد4

15. مبینا بزرگ : مترجمی زبان انگلیسی | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)

16. آرزو بلندی : زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

17. زهرا بهاری : زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

18. راحله بیدل : روانشناسی | موسسه غیر انتفاعی سلمان - مشهد

19. ساجده پیامی : حسابداری | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

20. غزل تیموری : روانشناسی | موسسه غیر انتفاعی کاویان - مشهد

21. فاطمه جاه جونی : مدیریت مالی | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

22. مهلا حسن زاده : مدیریت بازرگانی | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

23. مریم حسین زاده : مشاوره | موسسه غیر انتفاعی شاندیز - مشهد

24. نگین خالقی : مدیریت مالی | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

25. مهلا خردمند : روانشناسی | موسسه غیر انتفاعی بهار - مشهد

26. راحله رمضانی : مترجمی زبان انگلیسی | غیر انتفاعی خیام

27. الهه زبان ران : حقوق | موسسه غیر انتفاعی سناباد - گلبهار

28. محدثه زمانی تبار : آموزش زبان انگلیسی | غیر انتفاعی امام رضا (ع)

29. مبینا طاهری : مشاوره | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

30. مهدیه عدالتیان عسکری : اقتصاد | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد

31. فاطمه فانیان شفیق : علوم تربیتی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد

32. کوثر علی پور : مشاوره | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

33.  زینب غلامی : حقوق | موسسه غیر انتفاعی سناباد - گلبهار

34. سارا قاسمی شوراب : تاریخ پیام نور، مشهد

35. فاطمه کاری : روانشناسی | غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

36. فاطمه کوهستانیان : روزنامه نگاری | پيام نور، مدیریت دولتی آزاد

37. سارا محمدی : علوم ورزشی | دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهد

38. فاطمه نجاتی خمار تاش : روانشناسی | غیر انتفاعی خیام

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب