سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

نشانی:

خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بلوار توس، توس 53

کدپستی:

9198937953

تلفن:

36655064-051

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب