سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

1. ریحانه پور اله : آموزش فیزیک | دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیه تهران | فرهنگیان 

2. فاطمه صفر پور : آموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | مشهد 

3. مینا منیشی : آمار | دانشگاه فردوسی، روزانه 

4. اسماء قلی پور : مهندسی کامپیوتر | مجتمع آموزشی عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانه 

5. حانیه حشمتی : ریاضیات و کاربرد ها | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه 

6. سارا ولی نژاد : ریاضیات و کاربرد ها | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه 

7. زینب نادری : مهندسی مکانیک | دانشگاه کاشان | روزانه 

8. فاطمه کمالی : مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه 

9. یاسمین رحیمی : مهندسی اقتصاد کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | روزانه 

10. آرزو کاردان : آمار | دانشگاه فردوسی | روزانه 

11. فاطمه مهری : مهندسی کامپیوتر | دانشگاه سبزوار | روانه 

12. محدثه همتی فر : مهندسی پزشکی | دانشگاه نیشابور | نوبت دوم 

13. اسماء خانی : آمار | دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم 

14. مهلا آزادمند : مهندسی کامپیوتر | موسسه غیر انتفاعی خاوران - مشهد 

15. صدف اسلمی : مهندسی برق | موسسه غیر انتفاعی امام رضا (ع) ‌| مشهد 

16. زینب داودی نسب : علوم ورزشی | موسسه غیر انتفاعی خیام | مشهد 

17. حدیثه عباسی : مهندسی عمران | موسسه غیر انتفاعی سجاد - مشهد 

18. شهناز نقدی دولو : مهندسی صنایع | موسسه غیر انتفاعی خیام - مشهد 

19. ساجده اخوان نژاد : مهندسی کامپیوتر | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکزمشهد | پيام نور

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب