سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

برگزاری کلاس های رفع اشکال
کلاس اقتصاد سرکار خانم دکتر ولیان
کلاس شیمی سرکار خانم زارع
کلاس فلسفه و منطق سرکار خانم زمانیان
کلاس علوم و فنون سرکار خانم دکتر آهن جان


تاریخ انتشار: 1402/01/06

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب