سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

?قهرمانی تیم طناب زنی  دبیرستان آرمیتا مصلی نژاد در بین آموزشگاه های متوسطه دوم منطقه تبادکان 

⭐️دختران عزیزمان قهرمانی تان مبااااااارک   .⭐️ 

⭐️مربی عزیز، سرکار خانم اکرمی، از زحمات شما بسیار سپاسگزاریم. 

?دبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد ?


تاریخ انتشار: 1401/11/17

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب